Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

Učenec/učenka, ki je uspešno končal/a vse razrede osnovne šole, se lahko vpiše:

 • v triletno srednjo poklicno šolo,
 • v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali
 • v gimnazijo.

Za vpis v nižjo poklicno šolo zadostuje:

 • končan 7. razred devetletne osnovne šole, če je učenec/učenka osnovno šolo obiskoval/a devet let,

Po odločitvi o izbiri šole in programa učenec/učenka izpolni prijavnico za vpis in jo odda na svoji osnovni šoli (šolski svetovalni delavki) ali izbrani srednji šoli.

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z Ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

 

ROKOVNIKI 2022/2023

DEJAVNOST DATUM

Objava Razpisa za vpis v SŠ in dijaške domove

Razpis učnih in vajeniških učnih mest

do 15. 1. 2024

do 12. 1. 2024

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 16. in 17. 2. 2024
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

do 4. 3. 2024

(opravljanje preizkusov med 8. in 20. 3. 2024)

Prijavljanje za vpis v SŠ do 2. 4. 2024
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ) 8. 4. 2024 do 16.00 ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 23. 4. 2024 do 15.00 ure
Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisa za vpis v SŠ, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

do 24. 5. 2024

(učenci obveščeni s strani SŠ do 29. 5. 2024)

Vpis (na šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, prinesli bodo samo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala) med 17. in 21. 6. 2024, do 14.00 ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2024

Zakon o štipendiranju (UL RS št. 56/2013) dopušča možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije.

Možnosti sestavljanja štipendij:

 • Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.
 • Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.
 • Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 • Razpisujejo jih delodajalci in Regionalne razvojne agencije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani https://srips-rs.si/index.php/sl/stipendije/izmenjevalnica.
 • Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje – rra-posavje.si.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 • Upravičenci so dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije dodeli štipendije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto;
 • Vloga se nahaja na spletni strani sklad-kadri.si;
 • Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 • Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem centru za socialno delo kadarkoli med šolskim letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge);
 • Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne štipendije s 1. septembrom;

  

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad-kadri.si) bo v mesecu juniju objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije.
 • Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7. Izjemni dosežki so opredeljeni v Zakonu o štipendiranju (UL RS št. 56/2013).
 • Vsa zahtevana dokumentacija bo opisana v objavljenem Javnem pozivu.
 • Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem pozivu.

 

Dodatne informacije so na voljo:

 • na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si
 • na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
 • v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številki 01 434 10 81.

 

 

Related Images:

Dostopnost