Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija

Učenec/učenka, ki je uspešno končal/a vse razrede osnovne šole, se lahko vpiše:

 • v triletno srednjo poklicno šolo,
 • v štiriletno strokovno oziroma tehniško šolo ali
 • v gimnazijo.

Za vpis v nižjo poklicno šolo zadostuje:

 • končan 7. razred devetletne osnovne šole, če je učenec/učenka osnovno šolo obiskoval/a devet let,

Po odločitvi o izbiri šole in programa učenec/učenka izpolni prijavnico za vpis in jo odda na svoji osnovni šoli (šolski svetovalni delavki) ali izbrani srednji šoli.

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z Ministrom za izobraževanje, znanost in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa. Na šolah z omenitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

 

ROKOVNIKI 2022/2023

DEJAVNOST DATUM

Objava Razpisa za vpis v SŠ

Razpis učnih in vajeniških učnih mest

16. 1. 2023
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 17. in 18. 2. 2023
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š)

do 2. 3. 2023

(opravljanje preizkusov med 10. in 20. 3. 2023)

Prijavljanje za vpis v SŠ do 3. 4. 2023
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ) 7. 4. 2023 do 16.00 ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 24. 4. 2023 do 14.00 ure
Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisa za vpis v SŠ, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

24. 5. 2023

(učenci obveščeni s strani SŠ do 29. 5. 2023)

Prijavljanje za bivanje v dijaškem domu 21. 6. 2023

Vpis

(na šolah z omejitvijo vpisa kandidati še ne bodo vpisani, prinesli bodo samo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev – spričevala)

med 16. in 21. 6. 2023, do 14.00 ure
Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 31. 8. 2023

Zakon o štipendiranju (UL RS št. 56/2013) dopušča možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije.

Možnosti sestavljanja štipendij:

 • Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.
 • Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.
 • Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 • Razpisujejo jih delodajalci in Regionalne razvojne agencije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica.
 • Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje – rra-posavje.si.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 • Upravičenci so dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije štipendije dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto;
 • Vloga se nahaja na spletni strani sklad-kadri.si;
 • Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
 • Oddaja vloge ima odprt rok;

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 • Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem centru za socialno delo kadarkoli med šolskim letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge);
 • Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne štipendije s 1. septembrom;

 

 ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad-kadri.si) bo v mesecu juniju objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.
 • Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7. Izjemni dosežki so opredeljeni v Zakonu o štipendiranju (UL RS št. 56/2013).
 • Vsa zahtevana dokumentacija bo opisana v objavljenem Javnem pozivu.
 • Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem pozivu.

 

Dodatne informacije so na voljo:

 • na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si
 • na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,
 • v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številki 01 434 10 81.

 

SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV INFORMATIVA 2023

 

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi in tako na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Informativa v 2023

Informativa bo tudi v 2023 enkratna priložnost, saj na enem mestu obiskovalci dobijo vse ustrezne informacije iz prve roke. Obiskovalcem je tako olajšana odločitev, katere izobraževalne programe obiskati v času uradnih informativnih dni in kam nato oddati svojo prijavnico za vpis. Informativa tako pomaga veliki večini odgovoriti na vprašanje ”KAM NAPREJ”.

V dveh dneh Informativa ponudi več kot 25.000 obiskovalcem iz vse Slovenije kar najbolj širok nabor izobraževalnih in zaposlitvenih programov, bogat kulturni, izobraževalni in spremljevalni program.

V okviru Informative bo tudi v 2023 potekal projekt Moja prva zaposlitev, s katerim želimo, da mladi stopijo v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

KDAJ IN KJE?

Lokacija: Gospodarsko razstavišče Ljubljana

Čas: 20. in 21. 1. 2023 od 9.00 – 18.00

Več informacij: https://www.informativa.si/

Vstopnine ni.

INFORMACIJA – PRENOS PRIJAVE V POSTOPKU VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Postopek prenosa prijav bo tudi letos potekal elektronsko. V primeru, če se učenec/učenka odloči za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer je oddal/a prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skenirano ali fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata (učenca/učenke), v kateri pisno zaprosi, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvoto prijavnico in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Prenos prijavnice se lahko izvede najkasneje do 24. 4. 2023 do 14.00 ure.

Obrazec – Izjava za prenos prijavnice (pdf)

Obrazec – Izjava za prenos prijavnice (word)

Seznam svetovalnih delavcev – Srednja šola (pdf)

Seznam svetovalnih delavcev – Srednja šola (excel)

 

Dostopnost