Skoči na glavno vsebino

KIJZ

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,

Šolska cesta 29,

8280 Brestanica

Odgovorna uradna oseba:

Martina Ivačič, ravnateljica

T: +386 7 497 30 26

E-pošta: martina.ivacic@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga: 14. 1. 2019
Datum zadnje spremembe: 14. 1. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.osbrestanica.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovnošolsko izobraževanje

Predšolska vzgoja

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ŠOLA:

Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,

Šolska cesta 29, 8280 Brestanica

 

T: +386 7 497 30 25

F: +386 7 620 04 85

E-pošta: os.brestanica@guest.arnes.si

Internetni naslov: www.osbrestanica.si

 

VRTEC:

VVE pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica,

Šolska cesta 16, 8280 Brestanica

 

T: +386 7 620 24 60

E-pošta: os.brestanica@guest.arnes.si

Internetni naslov: www.osbrestanica.si

Organigram organa Povezava na ločen dokument
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Martina Ivačič, ravnateljica

T: +386 7 497 30 26

E-pošta: martina.ivacic@guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

 

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

 

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Adama Bohoriča Brestanica

Notranji predpisi

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o računovodstvu

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vzgojni načrt

Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v vrtec Palček

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt šole

Letni delovni načrt vrtca

Publikacija za šolo

Publikacija za vrtec

Poročilo o realizaciji LDN za šolo

Poročilo o realizaciji LDN za vrtec

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

Napredovanje delavcev v plačilne razrede

Napredovanje delavcev v nazive

Imenovanje ravnatelja

Sprejem Letnega poročila

Sprejem Poročila o realizaciji LDN

Sprejem Poslovnega poročila

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Evidence, ki so vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Jih ni.
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Letni delovni načrt šole

Letni delovni načrt vrtca

Publikacija šole

Publikacija vrtca

Šolski koledar

Urniki

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina  informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani http://www.osbrestanica.si.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Šolski koledar

Urniki oddelkov

Letni delovni načrt

Šolska prehrana-jedilniki

Obrazec za šolsko prehrano

 

 

 

 

 

 

Related Images:

Dostopnost